KONTROL BELGESİ BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Kontrol Belgesi Onay Aşaması, İthalat (Ön Bildirim - Veteriner Kontrolü) Aşaması

Kontrol Belgesi Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler: 

 • Kontrol Belgesi (3 nüsha asıl)
 • Proforma fatura veya fatura (1 asıl, 2 suret)
 • Bileşen Listesi (3 nüsha)
 • Spesifikasyon Belgesi (3 nüsha)
 • Örnek Veteriner Sağlık Sertifikası (3 nüsha)
 • İthalat aşamasında Veteriner Sağlık Sertifikası’nın sunulacağına dair Taahhütname (3 nüsha)
 • Etiket / Etiket Taslağı (3 nüsha)
 • Etiket Taahhütnamesi (3 nüsha)
 • Orijin Belgesi (Veteriner sağlık sertifikasında orijin ülke yazıyorsa gerek yok)
 • Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin noter onaylı İmza Sirküleri
 • Ticaret sicil gazetesi veya faaliyet belgesi
 • CITES kapsamındaki ürünler için, CITES Belgesi
 • Sığır eti ithalatında, sığır eti için teknik ve sağlık şartnamesine uygun olarak Taahhütname
 • Mavi yüzgeçli orkinos balıklarının ithalatında ICCAT Belgesi
 • İthal edilecek ürün bal ise; balın çiçek veya nektar balı ya da salgı balı olduğu ve paketleme şekli proforma faturada belirtilmelidir.

Kontrol Belgesi Onaylama İşlemleri:

 • Yukarıda belirtilen belgelerin, Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak eksiksiz olmalıdır.
 • Başvuru dosyasında sunulan kontrol belgesinin 3 nüshasında da firma kaşesi basılmış olmalı ve ıslak imza bulunmalıdır.
 • Başvuru dosyasında bulunan ve ithalatta kullanılan tüm belgeler, dosyayı inceleyen yetkili tarafından “kontrol edilmiştir” veya “incelenmiştir” kaşesi basılarak paraflanmaktadır.
 • Kontrol belgesi onay işlemleri GGBS üzerinden yürütülmekte olup, sistemden alınan numara kontrol belgesi numarası olarak yazılmaktadır. GGBS’de yer almayan ürünler için kontrol belgesi düzenleme işlemi manuel olarak yapılmaktadır. Bu tarz kontrol belgelerine ilişkin kayıtlar ayrı tutulmakta ve kontrol belgesi numarası için kayıt numarası esas alınmaktadır.
 • Belgeyi düzenleyen İl Müdürlüğünde kalacak kontrol belgesi ile firmaya verilen kontrol belgesine A serisi hologram yapıştırılmaktadır.
 • Referans Dosya Uygulaması: Sadece gıdalarda referans numarası uygulaması yapılmakta olup, diğer kontrol belgesine tabi olan hayvansal ürünler için uygulanmamaktadır. Referans numarası uygulaması aşağıda belirtilen şekilde yürütülmektedir;
 1. Aynı ithalatçı firma tarafından ithal edilen, ihracatçı firması aynı olan, aynı ülke ve aynı tesiste üretilen, ambalajlı ve markalı ürünlerde ithalatçı firmanın talebi doğrultusunda aynı İl Müdürlüğünde referans dosya uygulaması yapılır.
 2. Referans dosya; firmanın referans numarası almak istediğini belirten dilekçe ile ilgili Tebliğe uygun olarak yaptığı başvuruya istinaden oluşturulur.
 3. İthalatçı firma daha sonra yapacağı başvurularda, düzenlenmiş referans numarasına atıfta bulunarak sadece kontrol belgesi, proforma fatura ve etiket/etiket taslağı ile başvuru yapar.
 4. Referans dosya kapsamında onaylanacak kontrol belgesine, referans numarası ve kontrol belgesi sayısı olmak üzere iki adet numara verilir. Daha önce verilmiş kontrol belgelerine atıf yapılmaz.
 5. Referans dosya uygulamasına alınan ürün ile ilgili mevzuat değişikliği olması, dosyada yer alan belgelerin geçerlilik sürelerinin dolması ya da ürün özelliğini değiştirmeden belgelerdeki bilgilerin değişmesi halinde referans numarası değişmeden referans dosya güncellenir.
 6. Referansa konu olan hususların değişikliğe uğramaması kaydıyla takip eden yıllarda aynı referans numarası kullanılır.
 • Kontrol belgesi üzerinde değişiklik talebi olması durumunda, eklerine uygun olması şartı ile kontrol belgesini düzenleyen birim tarafından düzeltme yapılabilir. Ancak, giriş gümrüğüne ilişkin değişiklik kontrol belgesinde daha önce hiç işlem yapılmamış olması kaydıyla yapılabilir. “İthal Lisansı Belgesi” kapsamında onaylanan kontrol belgelerindeki değişiklik lisans belgesi üzerindeki gümrüğe uygun olarak yapılabilir. Kontrol belgesinde değişiklik yapılan bölüm onaylanarak tasdikli bir nüshası giriş gümrüğüne gönderilir.
 • Hiç işlem yapılmamış ve geçerlilik süresi dolmamış kontrol belgesinin eklerinde değişiklik talebi olması durumunda, yeni eklerin diğer belgelerle uyumlu olması kaydıyla kontrol belgesini düzenleyen birim tarafından değişiklik yapılabilir. Yapılan değişikliklerin tasdikli bir nüshası giriş gümrüğüne gönderilir. 
 • Hiç işlem yapılmamış ve geçerlilik süresi dolmamış kontrol belgesinin firma talebi doğrultusunda iptal edilmesi durumunda, orijinal belgeler firmaya iade edilebilir. İptal işlemi giriş gümrüğüne bildirilir.

İthalat Aşamasında Gerekli Belgeler: 

İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar;

 • Veteriner giriş belgesi
 • Yetkili İl Müdürlüklerince onaylanmış kontrol belgesi ve ekleri
 • Orijinal veteriner sağlık sertifikası
 • Orijin belgesi
 • Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler

İthalatçı veya sevkiyattan sorumlu kişi, kontrol belgesine tabi olmayan hayvansal ürünler için ithalat aşamasında aşağıdaki belgeleri sunar;

 • Veteriner giriş belgesi
 • Orijinal veteriner sağlık sertifikası
 • Orijin belgesi
 • Bileşen listesi
 • Sadece özel beslenme amaçlı gıdalar, takviye edici gıdalar ve ürün ile ilgili ulusal mevzuatı olmayan ürünler ve yem için spesifikasyon / özellik belgesi
 • Etiket taahhütnamesi
 • Ticaret sicil gazetesi veya faaliyet belgesi (İlk başvuruda)
 • Bakanlıkça istenebilecek diğer belgeler.

Ön Bildirim:

 • Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki hayvansal ürünlerin ülkeye girişinde Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Veteriner Giriş Belgesinin (VGB) 1. Bölümünün, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından doldurularak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğüne / İl Müdürlüğüne sevkiyat gelmeden önce teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Sevkiyattan sorumlu kişi; mevzuatta “gümrük mevzuatı uyarınca, sevkiyat ile ilgili gümrük mevzuatının kapsadığı çeşitli durumların gelişiminden sorumlu gerçek veya tüzel kişi ve bu kişinin Yönetmelik ile belirlenen kontrolleri veya formaliteleri izleme sorumluluğunu üstlenen temsilci” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım kapsamında, gümrük idaresi tarafından yetkili olarak kabul edilen kişi, ilgili mevzuat uyarınca sevkiyattan sorumlu kişi olarak kabul edilir.
 • Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında kontrolleri yürüten resmi veteriner hekim, kontrollerin sonucuna göre VGB’nin 2. Bölümünü doldurur. Orijinal veteriner giriş belgesi, gümrük işlemleri bitirildikten sonra, belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Veteriner Kontrolleri:

 • Veteriner kontrolleri; sevkiyatın ülkeye giriş yaptığı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü veya giriş müdürlüğünün bulunduğu ilin İl Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler tarafından yürütülmektedir.
 • Veteriner kontrolleri; sırasıyla “belge”, “kimlik” ve “fiziksel” kontroller olmak üzere üç aşamada yürütülmektedir. Bu aşamaların herhangi birinde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda diğer aşamaya geçilmemekte ve sevkiyat reddedilmektedir.
 • Kontrol belgesine tabi olan ürünlerin sevkiyatında, kontrol belgesini düzenleyen birim tarafından giriş yerinin bilgilendirilmesi (GGBS üzerinden veya e-posta veya faks yoluyla) şartıyla veteriner kontrollerine başlanır.
 • Kontrol belgesine tabi ürünler için, kontrol belgesindeki ürün miktarı üzerinden her ithalat işlemi sonrası ithal edilen miktarın düşümü yapılır. Kontrol belgesinde belirtilen miktardan fazla ürün ithalatına izin verilmemektedir.
 • İthalat durumunda, belge kontrolünde veteriner sağlık sertifikası veya diğer belgelerde yer alan ayrıntıların talep edilen hususları karşılayıp karşılamadığının tespit edilmesi gerekmektedir.Bu kapsamda, sağlık sertifikasının Bakanlıkça belirlenen kriterlere uygun olup olmadığı kontrol edilmektedir. Sağlık sertifikalarının orijinal olup olmadığı ve ihracatçı ülke yetkili otoritesinin mührünün ve resmi veteriner hekimin adı, soyadı, görevi ile imzasının bulunup bulunmadığı ve bunların sertifikanın basım renginden farklı olup olmadığı kontrol edilmektedir.
 • Sağlık sertifikasının geçerlilik süresi sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre belirtilmediği taktirde; geçerlilik süresi sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren havayolu ile gelen sevkiyatlarda yedi gün, karayolu ile gelenlerde on beş gün, demiryolu ile gelenlerde otuz gün, denizyolu ile gelenlerde altmış gündür.Sertifika süresinin tespitinde, sevkiyatın giriş gümrüğüne geldiği tarih esas alınmaktadır.
 • İhracatçı ülkede yüklemesi yapılmış ve ülkemize sevk edilmiş ürünün yolda satışı yapılarak el değiştirmesi durumunda, ithalatçı veya ihracatçı firma bilgilerinde oluşan değişikliği ispatlayan ticari belgelerin ibraz edilmesi durumunda kimlik kontrollerine esas olan ve sevkiyata eşlik eden belge ve sertifikalar ile birlikte bu belgeler de dikkate alınır. Ancak, kontrol belgesine tabi olan ürünler için yeni ithalatçının kendi adına yeni kontrol belgesi alması gerekmektedir.Orijin/üretici işletme bilgilerinin tutmaması durumunda sevkiyatın kimlik kontrolünde olumsuz karar verilir.
 • Sığır eti ithalatında, ihraç edilen ülkede Bakanlık tarafından görevlendirilen veteriner hekimin kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlediği rapor kontrol edilir. Ayrıca, etlerin elde edildiği sığırların BSE’den ari olduğuna dair test raporu aranmaktadır.
 • Kimlik kontrolü, her bir sevkiyatın ürünlere eşlik eden sertifika ve belgelerde verilen bilgilerle uyumlu olup olmadığını tespit etmek için yapılmaktadır. Bu kapsamda kimlik kontrolleri özellikle; konteynerler ile gelen ürünler için mühürlerin bozulup bozulmadığının, mühür üzerinde yer alan bilgilerin eşlik eden belge ve sertifikalarla uyumlu olup olmadığının, konteynerler ile gelmeyen ürünler için ise menşe ülke ve işletmeyi tanımlayan damgaların, resmi işaretlerin ve sağlık işaretlerinin mevcudiyetinin, bunların sertifikada ve belgelerde belirtilenlerle uyumunun ve ambalajlı veya paketlenmiş ürünlerin ilgili mevzuatta öngörülen etiketleme kurallarına uygunluğunun kontrolünü kapsamaktadır.
 • Gelen sevkiyata eşlik etmesi gereken orijinal sağlık sertifikasının kaybolması veya yırtılması gibi durumlarda; orijinal sertifika yerine ihracatçı ülke yetkili otoritesi tarafından tekrar düzenlenen sağlık sertifikasında, iptal edilen orijinal sağlık sertifikasının referans numarası belirtilmiş olmalıdır. Bu sertifikaya bir önceki orijinal sertifikanın bir kopyası eşlik etmelidir.
 • İthalat aşamasında; “Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi” ve “BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Hayvan ve Ürünler Listesi” kontrol edilmekte ve bu listelerde yer alan hayvansal ürünün ithalatına izin verilmemektedir. Ancak, bu listelerde belirtilen işlemlere tabi tutulması ve uygulanan işlemin ihracatçı ülke veteriner servislerince düzenlenecek sertifikalarda belirtilmesi şartıyla izin verilmektedir.
 • Kontrollerde; etiket bilgilerinin kontrol belgesinde beyan edilen etiket/etiket taslağından, kimlik kontrolünde aykırılık yaratmayacak şekilde farklı olduğunun veya kontrol belgesine tabi olmayan ürünlerde ise mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, firmanın talebi ve gümrük idaresinin uygun görmesi halinde, firma tarafından ürün etiketinin gümrüklü alanda mevzuata uygun hale getirilmesine veya mevzuata uygun olarak Türkçe etiketleme yapılmasına izin verilebilir.
 • Yem ithalatında, “Yem Maddeleri Kataloğunda” yer alan yem maddelerinin veya bunlardan elde edilen yemlerin ithalatına izin verilmektedir.
 • Özel besleme amaçlı yemlerin onay işlemleri için; ürüne ait orijinal etiketin, ürünün içerik belgesinin, ürünün özel besleme amacını karşıladığına dair bilgi/belge veya araştırma sonuçlarının Genel Müdürlüğe sunulması gerekmektedir. Yem mevzuatı kapsamında özel amaçlı yemlerin ithalatında Genel Müdürlükten alınan onay aranmaktadır.
 • Fiziksel kontroller, aşağıdakileri kapsar;  
 1. Duyusal muayene: Koku, renk, kıvam, tat.
 2. Basit fiziksel veya kimyasal testler: Kesme, eritme, pişirme.
 3. Laboratuvar analizleri: Kalıntılar, patojenler, bulaşanlar ve değişikliklere ait kanıtları tespit etmek amacıyla yapılan laboratuvar analizleri.
 • Her bir sevkiyat fiziksel kontrole tabi tutulur. Fiziksel kontroller yukarıda belirtilen kontrol yöntemlerinden birini veya birkaçını içerebilir.
 • Ürüne ve kullanım amacına bağlı olarak, mevzuatta belirlenmiş olan parametrelerin kontrolü amacıyla her sevkiyattan fiziksel kontroller kapsamında numune alınmaktadır. 
 • Fiziksel kontrol aşamasında, ürünün duyusal muayenesinde kendine has tat ve kokusunu kaybetmiş, gözle görülür biçimde bozulmuş, kokuşmuş, küflenmiş vs. olması durumunda üründen numune alınmaksızın reddedilir.
 • Mevzuat ile belirlenmiş herhangi bir parametrenin bulunmadığı hayvansal ürünlerin (deri, yün, yapağı gibi) ithalat kontrolleri, duyusal muayene veya uygun durumlarda basit fiziksel veya kimyasal testler kullanılarak yapılmaktadır.
 • Veteriner kontrolüne tabi olan ancak, Bakanlığın denetimi haricindeki sanayide (sabun sanayi, petrol sanayi vb.) kullanılacağı beyan edilen hayvansal ürünlere ait sevkiyatlar için; 
 1. Belge ve kimlik kontrolü yapılmakta olup, fiziksel kontrol kapsamında numune alımı yapılmamaktadır.
 2. Ön bildirim aşamasında “varış yeri” bölümünde beyan edilen varış işletmesine sevkleri VGB ile sağlanacaktır.
 3. İşletmenin bulunduğu İl Müdürlüğü, ürünün sevki ile ilgili bilgilendirilmektedir.
 4. Sevkiyatın işletmeye geldiği, firma tarafından işletmenin bulunduğu İl Müdürlüğüne bildirilmelidir.
 5. İlgili İl Müdürlüğü, sevkiyatın işletmeye geldiğinin kontrolünü (işletme kayıtlarının ibrazı, yerinde tespit vb.) yürütür. Ayrıca, sevkiyatın işletmeye geldiğine dair giriş yerini bilgilendirir.
 6. Önceki sevkiyatın geri bildirimlerinin yapılmaması durumunda, gelen bir sonraki sevkiyatın Bakanlık mevzuatına uygunluğu açısından analiz dahil tüm kontrolleri yapılır.