ÖN BİLDİRİM

Tanımlar ve Açıklamalar

TANIMLAR

Ön Bildirim

Ürün bildirimi ve sevkiyat bildiriminden oluşan, ürün ve sevkiyata ilişkin bilgi ve belgelerin ithalattan önce ithalatçı tarafından Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi (GGBS)’ne giriş yapılmasını ifade eder.

Ürün Bildirimi

Üreticisi veya ihracatçısı, ithalatçısı, bileşeni, etiketi aynı olan her bir ürün için bir defaya mahsus olmak üzere ürüne ait bilgi ve belgelerin ithalatçı tarafından GGBS’ye girişinin yapılmasını ifade eder.

Sevkiyat Bildirimi

Onaylanan ön bildirimlere ait ürünlerin her bir ithalat başvurusu için ithalatçı tarafından; sevkiyata ait bilgi ve belgelerin (Sertifika, ürün miktarı, ithalatın yapılacağı gümrük idaresi, antrepo bilgileri, resmi kontrol talep edilen tarih, parti/lot no gibi) GGBS’ye girişinin yapılmasını ifade eder.

Bileşen Listesi

Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belge.

Bitki Sağlık Sertifikası

İşlenmemiş veya bitki özelliğini kaybetmeyecek kadar basit bir işlem geçirmiş bitkisel orijinli gıdalar için düzenlenen, ihracatçı ülke veya orijin ülkenin yetkili resmi makamlarınca onaylanmış sertifika. 

Etiket / Etiket Taslağı

Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bildirimi.

Spesifikasyon / Özellik Belgesi

İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belge.

Türkçe Etiket

Türk Gıda Kodeksinin etiketleme ile ilgili kurallarına uygun olarak düzenlenmiş, ürünün ambalajı üzerindeki etiket.

Üretici Firma Beyanı

Üretici tarafından düzenlenen, ürünün gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerle ilgili AB mevzuatına uygun üretildiğine dair beyan.

Yaş Sertifikası

Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliğinde olgunlaşma süresi gerektiren ürünlerde olgunlaşma süresini gösteren belge.

AÇIKLAMALAR

 • Ürün bildiriminde beyan edilen GTİP numarası ile Gümrük idaresi tarafından söz konusu ürün için belirlenen GTİP numarasının farklı olması durumunda, ürün bildiriminde beyan edilen GTİP numarası daha önce sevkiyat yapılmamışsa Gümrük idaresi tarafından belirlenen GTİP numarasına uygun olarak sevkiyatın yapılacağı İl Müdürlüğü tarafından düzeltilir. Sevkiyat yapılmış ise, ithalatçı yeni bir ürün bildirimi yapar. 
 • Birden fazla ithalatçıya ait olsa bile dökme olarak gelen menşei, sertifikası aynı olan, aynı gemi, ambar, tank, depo, konteynır, silo vb.’de bulunan ürünler tek bir parti kabul edilir.Partiyi temsil edecek şekilde resmi kontroller yapılır. Resmi kontrol sonucunun uygun bulunması durumunda 30 gün içinde bu ürün için sevkiyat bildiriminde bulunulmuş olan tüm ithalatçılar için aynı sonuç uygulanır.
 • İthalatçının daha önce uygunluk yazısı verilmiş bir ürün için İl Müdürlüğünden tekrar uygunluk yazısı talep etmesi durumunda; ithal edilecek ürün, son tüketim tarihi ve ürünün depolama koşulları dikkate alınarak gerekirse tekrar resmi kontrole tabi tutulabilir. Ürünün yapısı ve depolama koşullarının üründe gıda veya yem güvenilirliği açısından risk oluşturmayacağı durumlarda daha önce yapılmış olan resmi kontrol sonuçlarına dayanılarak uygunluk yazısı düzenlenir. Bu uygulama için tekrar ön bildirim yapılmasına gerek yoktur.
 • İl Müdürlükleri tarafından ön bildirim incelemesi ve ithalat aşamasındaki resmi kontrollere ait bilgiler ile laboratuvarlar tarafından analiz sonuçları ve değerlendirme GGBS’ye zamanında ve düzenli olarak girilmelidir.
 • Ön bildirimde beyan edilen ürün miktarı ile Gümrük idaresi tarafından belirlenen miktar arasında +/- % 3’ün altında bir farklılık oluşması durumunda İl Müdürlüğü tarafından ithalat onay sayfasında ürün miktarı Gümrük idaresi tarafından belirlenen miktara uygun olarak düzeltilerek işlemlere devam edilir.
 • İhraç edilen gıda/yem ambalajlarının içerisindeki ürün ihracat yapılan ülkede boşaltıldıktan sonra bu ambalajların tekrar ithalatı sırasında, ithalatçının söz konusu ürünlerin ihraç edilen ürün olduğunu belgelemesi durumunda, bu ambalajlar doküman kontrolüne tabi tutulur. Numune almadan resmi kontroller tamamlanır.
 • Sertifika haricinde elektronik imza taşıyan belgeler asıl belge olarak kabul edilir.

Yemler;

 • Yem ithalatçıları kayıtlı işletme olmak zorundadır.
 • Yemlerin etiketleri, “Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik” ile yem mevzuatında yer alan kurallara uygun olmalıdır.
 • Yem katkı madddeleri-premikslerin ve yalama taşlarının onay (tescil ve beyan) işlemleri, “Yem Katkı ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yürütülmektedir. Özel besleme amaçlı yemler ithalat öncesinde Genel Müdürlükten onay almalıdır. Bu nedenle yem katkı maddeleri-premiksler, yalama taşları ve özel besleme amaçlı yemler için Bakanlık tarafından onaylanmış tescil/beyan/onay, ön bildirimde diğer belgeler kısmına eklenmelidir. İthal edilecek yem katkıları-premiksler ve özel besleme amaçlı yemler Bakanlık tarafından onaylanmış tescil/beyan/onaya uygun olmalıdır.
 • Bakanlık tarafından normları belirlenmiş küspe ve yağların, bu normlara uygun olması durumunda ithalatına izin verilir.
 • Yem maddelerinden mevzuata uygun şekilde; asıl, şahit ve işletmeye bırakılacak numune olmak üzere üç numune alınır.
 • İthal edilecek yem için dioksin ve dioksin benzeri PCB’ler yönünden mevzuata uygunluğun analiz raporu veya sertifika ile belgelenmesi durumunda dioksin ve dioksin benzeri PCB analizi yaptırılmaz. İthalatçının belge ibraz edememesi halinde % 5 sıklığında dioksin ve dioksin benzeri PCB analizi yaptırılır. 

Sertifikalar;

 • Sertifika üzerinde “Ürünün serbestçe satıldığı, ürünün üretildiği ülke mevzuatına uygun olarak üretildiği, AB mevzuatına uygun olarak üretildiği, ilgili ülkenin normlarına uygun olduğu, insan veya hayvan sağlığı açısından risk taşımadığı, yapılan analiz sonuçlarının uygun olduğu, gıda ile temasının uygun olduğu” gibi ürünün güvenilir olduğunu ifade eden ibarelerden biri yer almalıdır. Bu talimat kapsamındaki ürünlerin sertifikalarında bileşendeki hayvansal kökenli maddelerin kaynağına ait bilgi aranmaz, hayvan hastalık listeleri kapsamında değerlendirme yapılmaz. 
 • Sertifika; üretici veya ihracatçı adına düzenlenmiş, menşe ülke ya da yükleneceği ülkenin sertifika düzenlemeye yetkili makamı tarafından onaylanmış olmalıdır. Ancak sertifika düzenlenmiş olan ürünün ülkemize ithalatı öncesinde ticarete konu olması nedeniyle ülkemize ihracat yapan firma sertifikada belirtilen ihracatçı firmadan farklı olabilir. Bu durumda ithalatçının beyanı esas alınır.
 • Ekte gıda, yem ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler için ülkelerde sağlık sertifikası düzenlemeye yetkili birimler listesi yer almaktadır. Yetkili otoritenin listede yer almaması durumunda, ithalatçının ilgili ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğundan söz konusu sertifikanın ilgili ülkenin sertifika düzenlemeye yetkili makamı tarafından düzenlendiğini ve onaylandığını belirten belge getirilmesi halinde sertifikalar kabul edilir. Büyükelçilik veya konsolosluk tarafından onaylanan sertifikalar Genel Müdürlüğe bildirilir. Büyükelçilik veya konsolosluktan teyit alınamayan sertifikalar için Genel Müdürlükten görüş alınır.
 • Üreticiyi veya ürünü garanti eden global sertifikalar, geçerli olduğu sürece yapılan tüm sevkiyat bildirimleri için kabul edilir. Sevkiyat bildirimlerinin farklı İl Müdürlüklerine yapılacak olması durumunda orijinal sertifika ilk sevkiyatın yapıldığı İl Müdürlüğünde muhafaza edilir. Diğer İl Müdürlükleri tarafından global sertifika aranmaz, GGBS üzerinden teyit edilir.
 • Belirli parti ve belirli miktar ürünü garanti eden sertifikalarda, parti numarası ve miktar bulunmak zorundadır. Bu sertifikalar, sertifikada belirtilen miktarı aşmamak üzere birden fazla sevkiyat bildirimi için kullanılabilir. Bu durumda ithalatçı, sertifikanın aslını kullandığı sevkiyat bildirimini ve varsa diğer sevkiyat bildirimlerini İl Müdürlüğüne bildirir. İl Müdürlüğü tarafından ilgili ön bildirim GGBS’den veya gerektiğinde ilgili İl Müdürlüğünden teyit edilerek sertifikadaki miktarı aşmamak üzere resmi kontroller yapılır.
 • Mevzuatı gereği yaş sertifikası gereken ürünlerin sevkiyat bildirimi aşamasında yaş sertifikası GGBS’de diğer belgeler kısmına eklenmelidir.
 • Alkollü içkiler için ürünün şişelendiği ülkeden getirilen sertifikalar da kabul edilir.
 • Üretildiği ülkedeki ürün adından farklı bir isim ile ülkemize ithal edilecek ürünlerin bileşen listesinde veya üreticinin düzenlediği belgede bu durumun beyan edilmesi halinde sertifikada ayrıca ülkemize ithal edilecek olan ürün ismi aranmaz.
 • Bitki sağlığı kontrolüne tabi ürünlerde sertifika aranmaz. Bitki sağlığı kontrolü sonucunda düzenlenen uygunluk yazısı sertifika yerine kabul edilir.
 • Bitki sağlığı kontrolüne tabi olmayan ancak menşe veya yükleneceği ülkede sertifika düzenlenmeyen bitki ve bitkisel ürünler için bitki sağlık sertifikası, sertifika yerine kabul edilir. Bitki sağlık sertifikası ile ithal edilecek ürünlerde parti numarası aranmaz.
 • Sertifika tarih ve numaraları GGBS’ye kaydedilir. Sertifika numarası bulunmayan sertifikaların numara bölümüne sertifikayı imzalayan yetkilinin adı kaydedilir.
 • Gıda ile temas eden madde ve malzemeler için firma beyanı sertifika yerine kabul edilir. Firma beyanında ürün adı, miktarı, üretici veya ihracatçı adı, adresi ile gıda ile temasının uygun olduğuna dair ifadeler yer almalıdır.
 • Sertifikaların geçerlilik süresi, sertifika üzerinde belirtilen süre kadardır. Sertifika üzerinde geçerlilik süresi belirtilmediği taktirde, bu süre ürünün son tüketim tarihini aşmamak üzere, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren bir yıldır. GGBS sevkiyat bildirimi alanındaki “Ürünün giriş gümrüğüne tahmini varış veya kontrolün yapılacağı tarih” te sertifikanın geçerlilik süresinin dolmamış olması şarttır.