ÖN BİLDİRİM BAŞVURUSU

Ön Bildirim, Ürün Bildirimi ve Sevkiyat Bildirimi

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

 • Ön bildirim; ürün bildirimi ve sevkiyat bildirimi olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir
 • Ön bildirim işleminden önce İl Müdürlüğüne başvurularak; ithalatçı, ihracatçı veya üretici firma bilgilerinin GGBS’ye kaydettirilmesi gerekmektedir.
 • GGBS üzerinden her bir ürün için ayrı ayrı ürün bildiriminde bulunulur. Ürün bildirimi sırasında, GGBS üzerinden “Bakanlık Döner Sermaye Hesabı” na ön bildirim inceleme bedelinin ödenmesi gerekir.
 • Ürün bildiriminde; ürün adı, ürün grubu, menşe ülke, ithalatçı ve üretici gibi ürüne ait değişmeyecek olan bilgiler ile bileşen listesi ve etiket gibi değişmeyecek belgelerin GGBS’ye girişi yapılır. Tavsiye edilen tüketim tarihi, son tüketim tarihi, parti no gibi her bir sevkiyatta değişebilecek bilgiler ürün bildirimi inceleme aşamasında dikkate alınmaz.
 • Ürün bildiriminde beyan edilen bilgi ve belgelerde değişiklik olması durumunda yeni bir ürün bildirimi yapılır.
 • Ürün bildirimi onaylandıktan sonra sevkiyat bildirimi yapılabilir. Sevkiyat bildiriminde sevkiyata ait bilgiler ve sevkiyata ait sertifika GGBS’ye eklenir. Global olarak düzenlenmiş olan sertifikalar her bir sevkiyat bildirimine ayrı ayrı eklenir.
 • Sınır ticareti kapsamında yapılacak olan ürün bildirimi veya sevkiyat bildirimlerinde GGBS’de diğer belgeler kısmına Valilik tarafından düzenlenenUygunluk Belgesieklenir.
 • Ürünün giriş gümrüğüne tahmini varış tarihi veya resmi kontrol talep edilen tarihten en az 3 (üç), en fazla 20 (yirmi) iş günü öncesinde GGBS üzerinden sevkiyat bildiriminin yapılması gerekir.
 • Yabancı dillerde düzenlenmiş belgelerin tercümeleri de ürün bildirimine eklenmelidir. Sertifikalar ve firma beyanı tercüme büroları tarafından tercüme edilmiş olmalıdır. Sertifika ve firma beyanı haricinde, yabancı dilde düzenlenmiş olan diğer belgelerin tercümeleri ithalatçı tarafından yapılarak imzalı bir şekilde beyan edilebilir.
 • GGBS, her bir ürün bildirimi için bir ön bildirim numarası ve takip şifresi üretir. İşlemler, ön bildirim numarası ve şifre ile yürütülür.
 • Sevkiyat bildirimleri, ürünün ithal edileceği gümrük idaresinin bulunduğu İl Müdürlüğü tarafından incelenir. 
 • Sevkiyat bildiriminin yapıldığı tarih ile ürünün giriş gümrüğüne tahmini varış tarihi veya resmi kontrol talep edilen tarih arasında 3 (üç) iş gününden daha kısa süre olması durumunda, İl Müdürlüğü iş programını göz önünde bulundurarak resmi kontrolün yapılacağı tarihi belirler.

ÜRÜN VE SEVKİYAT BİLDİRİMİ İNCELEME İŞLEMLERİ:

 • Ürün grupları itibariyle ürün bildirimlerini inceleyecek olan İl Müdürlükleri, Genel Müdürlükçe belirlenir. Sistem (GGBS), ürün grupları bazında ürün bildirimlerini belirlenen İl Müdürlükleri arasında sırasıyla dağıtım yapar.
 • Ürün bildirimleri, bildirimin onaya gönderildiği tarihten sonraki 2 (iki) iş günü içerisinde kontrol görevlisi tarafından incelenir. Kontrol görevlisi ürün bildirimini incelerken GGBS’de söz konusu ürün ile ilgili daha önce yapılmış olan ön bildirim sonuçlarını da inceler. Ürün bildirimi ve ekli belgelerin incelenmesi aşamasında yaşanan tereddütler için Genel Müdürlükten görüş alır. Bu durumda ön bildirim açıklama sayfasında ithalatçı bilgilendirilir. 
 • Ürün bildirimlerinde, eksiklik veya düzeltilebilecek hatalar olması durumunda ürün bildirimi en fazla iki defa iade edilir. Bileşenin mevzuata aykırı olması durumunda ürün bildirimi reddedilir. Ürün bildiriminin mevzuata uygun olup olmadığı, uygun değil ise uygunsuzluk nedeni, açıklama bölümünde belirtilir.
 • GGBS ön bildirim sayfalarında doldurulmayan alanlar nedeniyle ürün bildirimi reddedilemez.
 • Reddedilen bildirimler için, ithalatçı uygunsuzluğu gidererek yeniden ön bildirim başvurusunda bulunabilir. Gıda, yem veya gıda ile temas eden madde ve malzemelerin bileşeninde kullanımına izin verilmeyen maddeler bulunan ürünlerin bileşenleri değiştirilerek tekrar ön bildirim yapılamaz (Örn. Bitki listesinde negatif olan veya zehirli bitki listesinde yer alan bitkinin ürün bileşiminden çıkarılması vb.). Ancak, üretici firmadan ülkemiz için özel üretim yapıldığına dair belge getirilmesi durumunda, yeniden ürün bildirimi yapılabilir. Bu belge, ürün bildiriminde diğer belgeler kısmına eklenir. Bileşen değişikliği nedeniyle üretici firmadan beyan alınan ürünler için her bir sevkiyatta o sevkiyata konu ürüne ait parti numarası ve üretim tarihini içeren üretici firma tarafından düzenlenmiş asıl belge istenir.
 • Mevzuata uygun bulunan ürün bildirimleri onaylanır.