KONTROL BELGESİ

Tanımlar ve Açıklamalar

TANIMLAR

Kontrol Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği ekinde örneği yer alan belge.

Hayvansal Ürün

Veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabii Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki ürünler.

Yem

Hayvanların ağız yoluyla beslenmesi amacıyla kullanılan işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş, yem katkı maddeleri dahil her tür madde veya ürün.

Bileşen Listesi

Üretici veya ihracatçı tarafından düzenlenen, birden fazla bileşenden / karışımdan oluşan hayvansal gıdaların üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde, yardımcı madde ve katkı maddelerini gösteren belge.

Etiket / Etiket Taslağı

Gıda ve yem ambalajının veya kabının üzerine yazılmış, basılmış, şablon ile basılmış, işaretlenmiş, kabartma ile işlenmiş, soğuk baskı ile basılmış veya yapıştırılmış olan herhangi bir işareti, markayı, damgayı, resimli veya diğer tanımlayıcı unsurları ifade eder.

Spesifikasyon Belgesi

İhracatçı veya üretici tarafından düzenlenen, ürünün özelliklerini gösteren belge.

Proforma Fatura

İhracatçı firma tarafından ithalatçı firma adına düzenlenen, ihraç edilecek malların isim, miktar, tutar gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı olan imzalı belge.

Veteriner Sağlık Sertifikası

Hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren resmi veteriner hekim tarafından düzenlenen belge.

Örnek Veteriner Sağlık Sertifikası

İthalat aşamasında ibraz edilecek veteriner sağlık sertifikasındaki bilgileri aynen içeren, ihracat öncesi düzenlenmiş örnek niteliğindeki onaylı veya onaysız belge.

CITES Belgesi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin I, II ve III sayılı listelerinde yer alan bir türe ait örneğin; ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde ibraz edilen uluslararası belge.

ICCAT Belgesi

Mavi yüzgeçli orkinos ürünlerinin iç ve dış ticaretinde ibraz edilen uluslararası belge.

Et Ürünleri

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünler.

İşlenmiş Ürünler

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan et ürünlerini, süt ürünlerini, yumurta ürünlerini, işlenmiş balıkçılık ürünlerini, eritilmiş hayvansal yağları, donyağı tortusunu, jelatini, kolajeni, işlenmiş mide, mesane ve bağırsakları ifade eder.

Kompozit Ürün

İlk ürünün işlenmesinin, son ürünün üretilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu ürünleri kapsayan ve işlenmiş hayvansal ürünler ile bitkisel ürünlerin her ikisini de içeren insan tüketimine yönelik gıda.

Süt Ürünleri

Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünleri ifade eder. 

Bal

Bitki nektarlarının, bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarının bal arısı “Apismellifera” tarafından toplandıktan sonra kendine özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürün.

Çiçek veya Nektar Balı

Bitki nektarından elde edilen bal.

Salgı Balı

Bitkilerin canlı kısımlarının salgılarından veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki emici böceklerin salgılarından elde edilen bal.

AÇIKLAMALAR

 • Kontrol belgesinin onaylama işlemleri, “Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ” ile “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği” hükümlerine göre yapılmaktadır.  
 • Başvuruda sunulan kontrol belgeleri, usulüne uygun olarak silintisiz ve kazıntısız olarak düzenlenmelidir.
 • Aynı ithal partisinde bulunan ayrı GTİP‘lu ürünler için, ayrı ayrı “Kontrol Belgesi” başvurusu yapılmalıdır.
 • Kontrol belgesi formunda “Giriş Gümrüğü” bölümünde, sevkiyat gelmeden önce ön bildirimin de yapılacağı, ülkeye ilk giriş yerindeki gümrük idaresi belirtilmelidir.
 • Yem amaçlı olan kontrol belgeleri, Genel Müdürlüğün yayımlamış olduğu Yem Maddeleri Kataloğunda yer alan maddeler ve bunlardan elde edilen yemler için düzenlenmektedir.
 • Kontrol belgesi onaylama aşamasında “Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler Listesi” ve “BSE Hastalığı Nedeniyle Ülkeye Girişte Kısıtlama Getirilen Hayvan ve Ürünler Listesi” kontrol edilmekte, ithalatı yasaklanmış ürünler için kontrol belgesine onay verilmemektedir.
 • Başta takviye edici gıdalar olmak üzere gıdaların bileşiminde yer alan bitki, bitki karışımları, bitki ekstresi gibi bileşenlerin değerlendirilmesinde “Bitki Listesi” ve “Zehirli Bitkiler Listesi” dikkate alınmaktadır.
 • Ambalajsız veya büyük ambalajlarda dökme gelen, doğrudan tüketiciye sunulmayacak, sanayide bir ürünün üretiminde kullanılacak ürünler için etiket/etiket taslağı istenmemektedir.
 • Türkçe etiket/etiket taslağı verilmesi durumunda; gıdalar için Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine, yemler için Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmeliğe uygun olmalıdır. Orijinal dilinde ürün etiketi/etiket taslağı verilmesi durumunda etiketteki bilgilerin; gıdalar için TGK Etiketleme Yönetmeliğinde, yemler için Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelikte yer alan tüm etiket bilgilerini içermesine gerek yoktur. Ancak etikette bulunan beyan, resim, şekil ve benzeri bilgiler söz konusu yönetmeliklere aykırı olmamalıdır.
 • Firmayı temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri ilk başvuruda noter onaylı olarak sunulmalıdır. Daha sonraki başvurularda ise değişiklik olmaması durumunda fotokopi olarak sunulabilir.
 • Başvuruda sunulan proforma faturanın geçerlilik süresi 1 (bir) yıl olarak kabul edilmektedir.
 • İthali amaçlanan hayvansal ürün için “Sağlık Sertifikası“;      
 1. Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olması durumunda; örnek veteriner sağlık sertifikasının aynı içerikte olmasına dikkat edilecektir.
 2. Bakanlıkça formatı belirlenmiş sağlık sertifikası olmaması durumunda; sunulan örnek veteriner sağlık sertifikası; ürüne ait ihracatçı ülke/bölge, merkezi yetkili makam, gönderen, alıcı, orijin yeri, ürünün elde edildiği hayvan türü, tanım, miktar, nakliye aracı bilgileri ile insan tüketimi amaçlı ürünler için insan tüketimine uygunluğuna dair beyan içermelidir. İnsan tüketimi amaçlı olmayan ürünler için, ürünün kullanım amacı belirtilmiş olmalıdır (yem amaçlı, sabun sanayi vb.). Ürünün türüne göre, halk ve hayvan sağlığına ilişkin beyan içermelidir.
 3. Hayvan Hastalıkları Nedeniyle Yasak Konulan Ülkeler ve Yasaklanan Maddeler listesinde olup da belirli işleme tabi tutulması koşuluyla ithalatına izin verilen ürünler için, bu işlemlerin sağlık sertifikasında veya ek beyan olarak belirtilmesi gerekmektedir. Ek beyan, sağlık sertifikasını onaylamaya yetkili makam tarafından düzenlenmiş olmalıdır.
 4. Veteriner sağlık sertifikasının geçerlilik süresi, sertifikada belirtilen süre kadardır. Sertifikada süre belirtilmediği taktirde, sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren; havayolu ile gelen sevkiyatlarda yedi gün, karayolu ile gelenlerde on beş gün, demiryolu ile gelenlerde otuz gün, denizyolu ile gelenlerde altmış gün geçerlidir.